คำว่า “เจ้าบ้าน” กับ “เจ้าของบ้าน” เป็นคำที่ใกล้เคียงกันมาก แต่แท้จริงแล้วคำสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังแสดงถึงสิทธิ และหน้าที่ต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย โดยสรุปได้ว่า

ความแตกต่างระหว่าง “เจ้าบ้าน” กับ “เจ้าของบ้าน”

เจ้าบ้าน หมายถึง ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของ ผู้เช่า และอื่น ๆ โดยหากในทะเบียนบ้านไม่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าบ้าน เกิดเสียชีวิต ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านสามารถมาเป็นเจ้าบ้านแทนได้ หน้าที่ของเจ้าบ้านมีดังต่อไปนี้
แจ้งคนเกิดในบ้าน
แจ้งคนตายในบ้าน
แจ้งคนย้ายเข้า-ย้ายออก
สร้างบ้านใหม่หรือรื้อถอน
ขอเลขที่บ้าน

เจ้าของบ้าน หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อในโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย
เป็นผู้มีสิทธิ์ในการขาย โอน บ้านและที่ดินหลังนั้น ทั้งนี้สามารถโอนถ่ายให้ลูกหลานเป็นเจ้าของบ้านได้

Cr. https://www.sanook.com/women/244209/